Dotace

Výběr dotačního titulu

Projektový záměr Na začátku úspěšného projektu (tj. projektu, na který se podaří získat dotaci) stojí projektový záměr. Tento říká, co chceme projektem řešit, jaké jej budou naplňovat aktivity. Podává tedy základní informace o projektu - cíle projektu, zdroje financování, hrubý rozpočet
Žádost o dotaci
Dobře si prostudujte podmínky programu a pokyny Zcela zásadní je prostudování podmínek konkrétního dotačního programu a jejich konfrontace s naším záměrem. Aby žádost o dotaci byla úspěšná, musí respektovat celou řadu podmínek a pravidel nastavených poskytovatelem dotace.  Při přípravě nesmíte na nic zapomenout,proto se na nás obra´tte o radu.

Hodnocení projektu, na který žádáte peníze z EU

Například předkládaný projekt do OPPI (Operační program podnikání a inovace) se hodnotí ve dvou fázích. Nejdříve je podána Registrační žádost (RŽ) a až po jejím schválení následuje podání Plné žádosti. V rámci první fáze, tedy RŽ, se hodnotí především finanční zdraví žadatele o dotaci 

Realizace dotačního projektu

Podpisem smlouvy o přidělení dotace se ze žadatele stáváte příjemce podpory. Od této chvíle na sebe berete řadu povinností a v případě jejich nesplnění můžete o přislíbené či přidělené finance velice jednoduše zase přijít. Vaším hlavním úkolem je realizace projektu tak, jak byl popsán v žádosti.

Monitoring dotačního projektu

Samotný monitoring probíhá již během realizace, neboť je ze strany poskytovatele dotace kontrolováno, zda plníte všechny povinnosti, ke kterým jste se při podání žádosti a především při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace zavázali. Hlavním cílem monitoringu je průběžně zjišťovat, zda žadatel splňuje stanovené podmínky.

Vyplacení dotace

Vypracování žádosti o platbu Celý proces, označovaný jako „vyplacení dotace“, zahrnuje několik základních kroků, které musí žadatel absolvovat před finálním obdržením dotace na svůj bankovní účet. Prvním krokem na straně žadatele je vypracování dokumentu „Žádost o platbu“.