Diskusní téma: Ostatní

Datum: 03.02.2012

Vložil: Blanka Staníčková

Titulek: Re: jak je to s uplatněním DPH u služeb do zemí EU

Pro Vás je důležitý § 9 zákona o DPH. Budete-li poskytovat plnění osobě povinné k dani (provádí ekonomickou činnost = podnikatel) dle § 9 odst.1 budete poskytovat služby do zemí EU, uplatní si příjemce DPH a Vy budete fakturovat bez daně. V daňovém přiznání ř. 21. Následně budete sestavovat souhrnné hlášení na služby.
Budete-li poskytovat služby osobě nepovinné k dani (občan) §9 odst. 2 místem plnění je ČR, budete fakturovat s DPH a DPH odvedete v rámci daňového přiznání.
Poskytováním služeb do EU, pokud se nejedná o služby osvobozené, nemá vliv na koeficient. Ten se týká pouze osvobozených činností (51-§60).

Datum: 02.02.2012

Vložil: Lukyn Paštéka

Titulek: jaké jsou náhrady stravného v roce 2012

zajímalo by mne jaké jsou aktuální náhrady stravného prozaměstnance

Datum: 02.02.2012

Vložil: Blanka Staníčková

Titulek: Re: jaké jsou náhrady stravného v roce 2012

•64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
•96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
•151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Datum: 02.02.2012

Vložil: Blanka Robotková

Titulek: změna DPH z 10 na 14 % u smluv

jak je to se změnou celkové ceny při zvýšení DPH z 10 na 14%

Datum: 02.02.2012

Vložil: Blanka Staníčková

Titulek: Re: změna DPH z 10 na 14 % u smluv

Kvůli zvýšení snížení sazby daně z přidaného hodnoty (DPH) z 10 na 14 procent od ledna 2012 může mnoho podnikatelů, kteří jsou plátci daně, přijít o peníze. Každá smlouvu totiž musí obsahovat některé náležitosti. Mezi ně patří i uvedení ceny za poskytnuté plnění, které je zásadní jak pro dodavatele, tak i odběratele. Jak upozorňují odborníci, dodavatelé, kteří ve smlouvách uvedli konečnou cenu bez rozlišení toho, jaká její část představuje cenu za plnění a jaká část představuje DPH, přijdou o 4% rozdíl.

Datum: 02.02.2012

Vložil: František Novotný

Titulek: jak je to zrušením nebo likvidací společnosti

jaký je způsob zrušení nebo likvidace společnosti

Datum: 02.02.2012

Vložil: Blanka Staníčková

Titulek: Re: jak je to zrušením nebo likvidací společnosti

Zrušení společnosti bez likvidace a s likvidací
Ukončením činnosti s.r.o. a její následnou likvidací, stejně jako zrušením společnosti, se obsáhle zabývá obchodní zákoník. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku předchází zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace.

Společnost se podle obchodního zákoníku zrušuje:

•uplynutím doby, na kterou byla založena,
•dosažením účelu, pro který byla založena,
•dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,
•dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
•dnem zániku společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení,
•zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,
•nebo také z jiného důvodu uvedeného ve společenské smlouvě

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek