Datum: 02.02.2012

Vložil: Blanka Staníčková

Titulek: Re: jak je to zrušením nebo likvidací společnosti

Zrušení společnosti bez likvidace a s likvidací
Ukončením činnosti s.r.o. a její následnou likvidací, stejně jako zrušením společnosti, se obsáhle zabývá obchodní zákoník. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku předchází zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace.

Společnost se podle obchodního zákoníku zrušuje:

•uplynutím doby, na kterou byla založena,
•dosažením účelu, pro který byla založena,
•dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,
•dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
•dnem zániku společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení,
•zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,
•nebo také z jiného důvodu uvedeného ve společenské smlouvě

Přidat nový příspěvek